Müvekkillerin Kişisel Verileri Hakkında Aydınlatma Metni

KVKK Uyarınca Müvekkillerin Kişisel Verilerine İlişkin size sunduğumuz AYDINLATMA METNİ 

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, ; Av.Saadet Sökmen ve Av.İbrahim Sökmen (SÖKMEN HUKUK BÜROSU)   tarafından veri sorumlusu sıfatıyla hangi şekilde ve boyutta nasıl işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır. 

 Bu metinde yer alan kelimeler ve anlamları ;

Bu Aydınlatma Metni’nde;

 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dâhil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyeti,
 • KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
 • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
 • Veri Sahibi (İlgili Kişi): Bu Aydınlatma Metni uyarınca, Veri Sorumlusu tarafından  kişisel verileri işlenen gerçek kişiyi fade eder. 

1. Hangi kişisel verileriniz ne amaçla büromuzda işleniyor 

Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, vergi numaranız, adresiniz, telefon numaranız, cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz, fotoğraf, ses, görüntü, imzadan ibaret kişisel verileriniz; her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerinin yerine getirebilmemiz, sizinle elektronik ve/veya fiziksel yolla iletişim kurabilmemiz, için gerekli yasal süre boyunca işlenecektir. 

2. Kişisel verileriniz nerede işleniyor ve kimlere aktarılıyor

Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kullandığımız dava ve icra programlarının data bese’ine ,  avukatlarımıza, denetçilerimize, stajyerlerimize, diğer çalışanlarımıza; dava, icra takibi, tahkim, arabuluculuk, uzlaştırmacılık, vergi uyuşmazlık çözümü vb. hukuki uyuşmazlık çözüm mercilerine; tapu, vergi dairesi vb. kamu kurumlarına, bakanlıklara; noter, konsolosluk, büyükelçilik,  gibi yerlere ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum/kuruluşlara; işlerinizin takibi için ve her türlü avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimizin yerine getirilmesi amacıyla aktarılacaktır.

3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Veri sorumlusu ile aranızdaki vekalet/danışmanlık sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması (KVKK m.5/II/c); veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (KVKK m.5/II/ç); bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK m.5/II/e) hukuki nedenlerine dayanarak; yazılı (kağıt, e-posta vasıtasıyla), sözlü (doğrudan iletişim, telefon görüşmesi) olarak iletilmesi ile otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. 

4. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar şunlardır:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınız için http://sokmenhukuk.com/contact-us/  sayfasını ziyaret ediniz.​

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Ad ve Soyadı         : Av.Saadet Sökmen ve Av.İbrahim Sökmen (SÖKMEN HUKUK BÜROSU)

Telefon Numarası  : 0232 482 13 57- 0533 237 5176

E-Posta Adresi        : saadet.sokmen@sokmenhukuk.com     İbrahim.sokmen@sokmenhukuk.com  

İnternet Adresi       : www.sokmenhukuk.com 

Adres                       : Fevzipaşa Mahallesi , 846 Sokak Numara 27 Atıf Hoca İş Hanı Kat 4 Daire 405 SÖKMEN HUKUK BÜROSU    İZMİR/Konak