Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

İnternet Sitemiz ve içerisinde yer alan iletişim Formu vasıtasıyla veya göndereceğiniz E-posta Gönderileri ile Toplanan Kişisel Verilerin İşlenmesine  İlişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında size sunduğumuz Aydınlatma Metni

 İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz , aldığınız veya talep ettiğiniz  hizmetin iyileştirilmesi için gerektiği durumlarda başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve diğer mevzuat kapsamında otomatik ve yarı otomatik yollarla işlenmektedir.

Veri Sorumluları; Av.Saadet Sökmen ve Av.İbrahim Sökmen (SÖKMEN HUKUK BÜROSU) olarak, bu konuda hazırladığımız aydınlatma metni aşağıda bilginize sunulmaktadır. Bu aydınlatma metnini mevzuattaki değişiklikler ve kullanılan çerezlerin özelliklerine göre güncelleyebilme hakkımızı saklı tuttuğumuzu hatırlatmak isteriz.​

 1. Bu metinde yer alan kelimeler ve anlamları

 • Kişisel Veri:  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi:   Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması, kullanılmasının engellenmesi dâhil olmak üzere toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirmeye kadar geçen süreçte yapılan her türlü faaliyeti,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK):  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
 • Veri Sorumlusu:  Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, bu aydınlatma metni bakımından, ; Av.Saadet Sökmen ve Av.İbrahim Sökmen (SÖKMEN HUKUK BÜROSU)
 • Veri Sahibi (İlgili Kişi):  İnternet sitemizi ziyaret eden kişiyi ifade eder.​

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

Ön Bilgi: Sitemizdeki çerezlerin hiçbiri doğrudan tarafımızca kullanılmamaktadır. Siteye; tasarım sağlayıcı, yer sağlayıcı ya da üçüncü kişiler tarafından -Google Analytics, Facebook, Java vb.- yerleştirilmiş çerezler bulunabilir. İnternet tarayıcınızın ayarlarından çerez tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.  

Sitedeki çerezler, iletişim formu ve e-posta aracılığıyla  ve  toplanan isim-soyisim, e-posta, fiziksel adres, telefon numarası (özelikle danışanlarımız, müvekkil, çalışma arkadaşı, stajyer, sekreter adaylarımız bakımından bilgi teyidi, ek bilgi talebi, teklifte bulunulması amaçlarıyla), IP Adresi, bağlantı yapılan konum, Log kaydı, eriştiğiniz sayfalar, erişim tarih ve saatleriniz, incelediğiniz hizmetler, tercih ettiğiniz dil seçeneği ve diğer tercihlerinize dair bilgiler gibi kişisel verileriniz; iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi, eğitim, organizasyon ve etkinlik yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, faydalandığınız hizmetimizin geliştirilmesi-iyileştirilmesi, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, yasal haklarımızın kullanılabilmesi, güvenliğin sağlanması, hileli veya izinsiz kullanımların tespit edilmesi, zararlı e-postaların tespiti, sizinle iletişim kurulması, web sitemizin işlerliğini gerçekleştirmek, site ziyaretçi sayısını tespit etmek, performansı ve sizin kullanım kalitenizi artırmak, kullandığınız cihazdaki tarama ve kullanım tercihlerinizi tespit etmek, büromuz kablosuz internet ağının güvenliğini sağlamak, bu ağdaki izinsiz kullanımları tespit ve takip etmek ilgili makamlara başvuruda bulunmak, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerini yerine getirmek, büromuzun muhasebe, finans işlemlerini yürütmek, size elektronik ve/veya fiziksel yolla günlük/haftalık/aylık/yıllık haber bültenleri göndermek  vd. amaçlarla kullanılmaktadır.​

3. Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişiler ve Aktarmanın Amacı

KVKK’nın 8. maddesi çerçevesinde bu Aydınlatma Metninde belirtilen kişisel veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hakların korunması amacıyla kişisel verilerinizi; iş ortaklarımıza, hizmet aldığımız üçüncü kişilere, stajyerlerimize, diğer çalışanlarımıza, adli makamlara ve diğer hukuki uyuşmazlık çözüm mercilerine; kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, bulut bilişim şirketlerine, barındırma hizmet sağlayıcılarına (hosting servisleri) aktarılabilecektir.​

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaretinizde çerezler vasıtasıyla, internet sitemizdeki iletişim formları ya da e-posta göndermeniz durumunda  otomatik ve yarı otomatik yollarla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz KVKK m.5/II/c. ç, e ve f’de yer alan;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Hukuki nedenlerinden birine dayalı olarak, açık rızanız olmaksızın, bu Aydınlatma Metninde belirtilen esaslarla işlenir.

5. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar şunlardır:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı www.sokmenhukuk.com adresinden bize ulaşarak veya  232 482 13 57 telefon numarasını arayarak tarafımızdan talep edebilirsiniz  

Talebiniz, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Talebiniz sonucunda internet sitemizin işlerliğini sağlayan kişisel verileriniz kullanılamayacak duruma geldiğinde, internet sitemizden tam olarak yararlanamazsınız, bu durumda tüm sorumluluk size ait olacaktır. 

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Ad ve Soyadı         : Av.Saadet Sökmen ve Av.İbrahim Sökmen (SÖKMEN HUKUK BÜROSU)

Telefon Numarası  : 0232 482 13 57- 0533 237 5176

E-Posta Adresi        : saadet.sokmen@sokmenhukuk.com İbrahim.sokmen@sokmenhukuk.com  

İnternet Adresi       : www.sokmenhukuk.com 

Adres                      : Fevzipaşa Mahallesi , 846 Sokak Numara 27 Atıf Hoca İş Hanı Kat 4 Daire 405 SÖKMEN HUKUK BÜROSU    İZMİR/Konak