Blog

ŞİRKETLER HUKUKU YARGITAY KARARI İNCELEMESİ

YARGITAY KARAR İNCELEMELERİ GİRİŞ Çalışmamda seçilen bir numaralı kararda TTK’nın 438. ve 439. maddesinde kaleme alınan; azınlık pay sahipleri tarafından şirkete özel denetçi atanması isteminin, genel kurulca reddinin ardından tekrar bu azınlık pay sahiplerinin talebini mahkeme yoluyla gerçekleştirmeye çalıştığını ve bu süreçte mahkeme kararının kesinliğinin 440.maddede öngörülmesine karşın yerel mahkeme kararının tartışmalı oluşunu inceledim. Ardından tekrar benzer bir kesinliğin öngörüldüğü incelenen ikinci kararda da TTK m.411’de kaleme alınan azınlık pay sahiplerinin genel kurulu toplantıya çağırması isteminin mahkemece reddine karar verilse de

YORUM YÖNTEMLERİ KULLANILARAK YARGITAY KARARI İNCELEME

I-) İNCELEME KONUSU KARAR T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2017/2-2426 K. 2020/243 T. 4.3.2020 • EVLİLİK BİRLİĞİNİN TEMELİNDEN SARSILMASI SEBEBİNE DAYALI BOŞANMA ( Boşanma Hükmünün Ferileri Olan Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilebilmesi İçin Tazminat Yükümlüsünün Kusurlu Olması Gerektiği/Kusursuz Eş Aleyhine Maddi ve Manevi Tazminata Hükmedilemeyeceği – Davacının Dava Tarihinden Sonra Davalı İle Kendi İsteği İle Beraber Yaşayarak Davalıdan Kaynaklı Kusurları Affettiği Ancak Her Davanın Seyri Açıldığı Tarihteki Hukuki ve Fiili Duruma Göre Devam Edeceği İçin Af Olgusunun Sadece Taraflar Arasında

İHBAR VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI DAVALARI

1.GİRİŞ Kanunda belirtilen bildirim sürelerine uyulmamasının bir sonucu olarak karşımıza çıkan ihbar tazminatı yaptırımı ve aynı 4857 sayılı İş kanunun iş güvencesi kapsamı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanarak sona erdirildiği durumlarda ortaya çıkacak olan kötüniyet tazminatı bu çalışmada incelenecektir.             2.İHBAR TAZMİNATI             a) Tanımı Süresi belirtilmemiş bir iş sözleşmesi (belirsiz iş sözleşmesi), başlangıcında işin mahiyeti gereği taraflarca iş sözleşmesinin ne zaman sonlanacağına ilişkin üstünde bir belirsizlik olan sözleşmelerdir. İşçi ya da işveren ne zaman isterlerse belirli

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA TUTUKLAMA KORUMA TEDBİRİ 

I-) TANIM  Kanunlarımızda ve uluslararası belgelerde tutuklamanın açıkça bir tanımı yapılmamıştır. Sadece bu metinlerde tutuklamaya ilişkin genel esaslar üzerinde durulmuş ve tutuklama tedbirine başvurulabilmesi için olması gereken hususlar belirtilmiştir. Tüm bu mevzuat ve öğreti birlikte ele alındığında Ceza muhakemesi hukukunda özgürlüğü kısıtlayıcı boyutuyla en önemli koruma tedbirlerinden olan tutuklama; hakkında henüz kesin hüküm bulunmayan ancak suç işlediği konusunda kuvvetli şüphe bulunan kişinin hakim kararı ile özgürlüğünün geçici olarak kısıtlanmasından ibarettir. Tutukluluk şüpheli yada sanığın özgürlüğünün kısıtlanmasından başlar ve salıverilme durumuna  yada cezanın infazına başlanmasına kadar devam eder.’’ Bu durumda olan